บริษัท รับผิด จำกัด (LLC) เป็นรูปแบบเฉพาะของบริษัทจำกัดส่วนตัว LLC เป็นโครงสร้างธุรกิจประเภทหนึ่งที่ปฏิบัติต่อเจ้าของเหมือนหุ้นส่วน แต่ให้ทางเลือกแก่พวกเขาในการเสียภาษีเช่นเดียวกับ บริษัท รูปแบบธุรกิจนี้ช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในการเป็นเจ้าของและการจัดการ เมื่อเจ้าของตัดสินใจได้แล้วว่าต้องการจัดเก็บภาษีจัดการและจัดระเบียบอย่างไรพวกเขาจะสะกดทุกอย่างไว้ในข้อตกลงการดำเนินงาน LLC ส่วนใหญ่ใช้ในสหรัฐอเมริกา

Share