กฎหมายการค้าคืออะไร

กฎหมายเกี่ยวกับการค้าเป็นส่วนกว้างของกฎหมายกฎเกณฑ์คดีและศุลกากรซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้าการขายการซื้อการขายการขนส่งสัญญาและธุรกรรมทางธุรกิจทุกรูปแบบ

Share