การหย่าร้างแบบ จำกัด เรียกอีกอย่างว่าเป็นการแยกทางกฎหมาย อย่างไรก็ตามการแยกทางกันเป็นขั้นตอนทางกฎหมายพิเศษที่อนุญาตให้คู่สมรสอยู่แยกกัน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในแง่นี้ขั้นตอนนี้เป็นไปตามความต้องการของคู่สมรสที่ไม่ต้องการหย่าร้างเนื่องจากความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา

Share