สำนักงานกฎหมายทำอะไร

สำนักงานกฎหมายคือหน่วยงานธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยทนายความหนึ่งคนหรือหลายคนเพื่อมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกฎหมาย บริการหลักที่ให้บริการโดยสำนักงานกฎหมายคือการให้คำแนะนำลูกค้า (บุคคลหรือ บริษัท ) เกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบตามกฎหมายของพวกเขาและเพื่อเป็นตัวแทนลูกค้าในคดีแพ่งหรืออาญาธุรกรรมทางธุรกิจและเรื่องอื่น ๆ ที่ขอคำแนะนำทางกฎหมายและความช่วยเหลืออื่น ๆ

Share