ทนายความร่วมคืออะไร

ทนายความร่วมคือทนายความและพนักงานของสำนักงานกฎหมายที่ไม่ถือผลประโยชน์ในการเป็นเจ้าของในฐานะหุ้นส่วน