การประกาศคืออะไร

คำประกาศเป็นข้อกำหนดในรูปแบบที่เป็นระเบียบและเป็นเหตุเป็นผลของสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของการกระทำของโจทก์ คำประกาศนี้เป็นคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่ยื่นต่อศาล