ขั้นตอนการร้องเรียนสำนักงาน

Law & More คุณค่าความพึงพอใจของลูกค้าของเรา บริษัท ของเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อบริการของคุณ อย่างไรก็ตามอาจเกิดขึ้นได้ว่าคุณไม่พอใจกับบริการของเรา คุณจะพบการกระทำที่คุณสามารถทำได้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว

ในกรณีที่คุณไม่พอใจเกี่ยวกับการสร้างและการปฏิบัติตามข้อตกลงการมอบหมายคุณภาพของบริการของเราหรือจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ของเราคุณจะต้องส่งคำคัดค้านของคุณก่อนถึงทนายความของคุณเอง นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อ Mr. TGLM Meevis ของ บริษัท ของเรา บริษัท ของเราจะจัดการเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอนตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนการร้องเรียนสำนักงานของเรา

เราจะหารือกับคุณเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด เราจะยืนยันวิธีแก้ปัญหาเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ คุณสามารถคาดหวังว่าเราจะได้รับการตอบสนองต่อการร้องเรียนของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 4 สัปดาห์ ในกรณีที่เราจำเป็นต้องเบี่ยงเบนจากคำนี้เราจะแจ้งให้คุณทราบในเวลาและเราจะพูดถึงเหตุผลของการเบี่ยงเบนและระยะเวลาที่คุณอาจคาดหวังปฏิกิริยาจากเรา

บทความ 1 คำจำกัดความ

ในขั้นตอนการร้องเรียนนี้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่างจะมีความหมายดังต่อไปนี้:

การร้องเรียน: การแสดงออกที่ไม่พึงพอใจเป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ จากหรือในนามของลูกค้าเผชิญหน้าทนายความหรือบุคคลที่ทำงานภายใต้ความรับผิดชอบของเขา / เธอเกี่ยวกับข้อสรุปหรือการดำเนินการของการมีส่วนร่วมของลูกค้าสำหรับบริการระดับมืออาชีพ (โอเวอร์เรนคอมสต์แวนออปดราค) คุณภาพของบริการดังกล่าวหรือจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้สำหรับบริการดังกล่าวไม่รวมถึงการร้องเรียนตามความหมายของวรรค 4 ของกฎหมายเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยวิชาชีพทนายความ (Advocatenwet);

โจทก์: ลูกค้าหรือตัวแทนของเขายื่นเรื่องร้องเรียน;

เจ้าหน้าที่ร้องเรียน: ทนายความที่ถูกตั้งข้อหาจัดการเรื่องร้องเรียนในขั้นต้นนาย TGLM Meevis

ข้อที่ 2 ขอบเขตการใช้งาน

2.1            This complaints procedure applies to every engagement for professional services rendered by Law & More B.V. to its clients.

2.2            It is the responsibility of every lawyer of Law & More B.V. to handle all complaints in conformity with this complaints procedure.

ข้อ 3 วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของกระบวนการร้องเรียนนี้คือ:

  • เพื่อวางกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในลักษณะที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
  • เพื่อวางกระบวนการในการกำหนดสาเหตุของการร้องเรียนของลูกค้า
  • เพื่อรักษาและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่โดยการจัดการข้อร้องเรียนในลักษณะที่เหมาะสม;
  • เพื่อส่งเสริมการตอบสนองต่อการร้องเรียนใด ๆ ในลักษณะที่เน้นลูกค้า
  • เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการโดยการแก้ไขและวิเคราะห์ข้อร้องเรียน

ข้อที่ 4 ข้อมูลเมื่อเริ่มให้บริการ

4.1            This complaints procedure has been made public. In any engagement letter with a client, the client shall be informed that there is a complaints procedure in place, and that this procedure will apply to the services provided.

4.2            The standard terms of engagement (ข้อตกลงและเงื่อนไข) ที่ใช้กับการมีส่วนร่วมของลูกค้าใด ๆ (โดยอาศัยอำนาจของจดหมายหมั้นใด ๆ กับลูกค้า) จะต้องระบุบุคคลหรือหน่วยงานอิสระที่ / ร้องเรียนที่ไม่ได้รับการแก้ไขตามขั้นตอนการร้องเรียนนี้สามารถที่จะได้รับ การตัดสินใจที่มีผลผูกพัน

4.3            Complaints within the meaning of article 1 of this complaints procedure which were not solved after they were handled in accordance with this complaints procedure may be submitted to the Dispute Committee Advocacy (Geschillencommissie Advocatuur).

มาตรา 5 ขั้นตอนการร้องเรียนภายใน

5.1            If a client approaches the office with a complaint with regard to instructions given to Law & More B.V.., the complaint shall be forwarded to the complaints officer.

5.2            The complaints officer will inform the person against whom the complaint has been made about the filing of the complaint and will give the complainant and the person against whom the complaint has been made the opportunity to explain the complaint.

5.3            The person against whom the complaint has been made shall attempt to resolve the issue together with the relevant client, whether or not subject to the intervention of the complaints officer.

5.4            The complaints officer shall resolve a complaint within four weeks after receipt of the complaint, or shall inform the complainant, stating grounds, of any deviation of this term, indicating the term within which an opinion on the complaint shall be given.

5.5            The complaints officer shall inform the complainant and the person against whom the complaint has been made in writing about the opinion on the merits of the complaint, whether or not with any recommendations.

5.6            If the complaint was handled in a satisfactory manner, the complainant, the complaints officer and the person against whom the complaint has been made will sign the opinion on the merits of the complaint.

ข้อที่ 6 การรักษาความลับและการจัดการข้อร้องเรียนฟรี

6.1            The complaints officer and the person against whom the complaint has been made shall observe confidentiality with regard to the handling of the complaint.

6.2            The complainant shall not owe any compensation with respect to the costs of the handling of the complaint.

ข้อที่ 7 ความรับผิดชอบ

7.1            The complaints officer shall be responsible for a timely handling of the complaint.

7.2            The person against whom the complaint has been made shall keep the complaints officer informed about any contact with the complainant and any viable solution.

7.3            The complaint officer shall keep the complainant informed about the handling of the complaint.

7.4            The complaint officer shall ensure a file on the complaint is kept.

ข้อที่ 8 การลงทะเบียนข้อร้องเรียน

8.1            The complaints officer shall register the complaint, identifying the topic of the complaint.

8.2            A complaint can be subdivided into separate topics.

8.3            The complaint officer shall periodically report on the handling of any complaints and shall make recommendations in order to prevent new complaints arising and to improve procedures.

8.4            Any report and recommendations shall be discussed and submitted for decision making at least once a year.