ขั้นตอนการร้องเรียนสำนักงาน

Law & More คุณค่าความพึงพอใจของลูกค้าของเรา บริษัท ของเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อบริการของคุณ อย่างไรก็ตามอาจเกิดขึ้นได้ว่าคุณไม่พอใจกับบริการของเรา คุณจะพบการกระทำที่คุณสามารถทำได้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว

ในกรณีที่คุณไม่พอใจเกี่ยวกับการสร้างและการปฏิบัติตามข้อตกลงการมอบหมายคุณภาพของบริการของเราหรือจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ของเราคุณจะต้องส่งคำคัดค้านของคุณก่อนถึงทนายความของคุณเอง นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อ Mr. TGLM Meevis ของ บริษัท ของเรา บริษัท ของเราจะจัดการเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอนตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนการร้องเรียนสำนักงานของเรา

เราจะหารือกับคุณเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด เราจะยืนยันวิธีแก้ปัญหาเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ คุณสามารถคาดหวังว่าเราจะได้รับการตอบสนองต่อการร้องเรียนของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 4 สัปดาห์ ในกรณีที่เราจำเป็นต้องเบี่ยงเบนจากคำนี้เราจะแจ้งให้คุณทราบในเวลาและเราจะพูดถึงเหตุผลของการเบี่ยงเบนและระยะเวลาที่คุณอาจคาดหวังปฏิกิริยาจากเรา

บทความ 1 คำจำกัดความ

ในขั้นตอนการร้องเรียนนี้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่างจะมีความหมายดังต่อไปนี้:

การร้องเรียน: การแสดงออกที่ไม่พึงพอใจเป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ จากหรือในนามของลูกค้าเผชิญหน้าทนายความหรือบุคคลที่ทำงานภายใต้ความรับผิดชอบของเขา / เธอเกี่ยวกับข้อสรุปหรือการดำเนินการของการมีส่วนร่วมของลูกค้าสำหรับบริการระดับมืออาชีพ (โอเวอร์เรนคอมสต์แวนออปดราค) คุณภาพของบริการดังกล่าวหรือจำนวนเงินที่ออกใบแจ้งหนี้สำหรับบริการดังกล่าวไม่รวมถึงการร้องเรียนตามความหมายของวรรค 4 ของกฎหมายเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยวิชาชีพทนายความ (ผู้สนับสนุน);

โจทก์: ลูกค้าหรือตัวแทนของเขายื่นเรื่องร้องเรียน;

เจ้าหน้าที่ร้องเรียน: ทนายความที่ถูกตั้งข้อหาจัดการเรื่องร้องเรียนในขั้นต้นนาย TGLM Meevis

ข้อที่ 2 ขอบเขตการใช้งาน

2.1 ขั้นตอนการร้องเรียนนี้ใช้กับทุกการมีส่วนร่วมเพื่อบริการระดับมืออาชีพที่ให้บริการโดย Law & More B.V. ให้กับลูกค้า

2.2 เป็นความรับผิดชอบของทนายความทุกคนของ Law & More B.V. เพื่อจัดการข้อร้องเรียนทั้งหมดให้เป็นไปตามขั้นตอนการร้องเรียนนี้

ข้อ 3 วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของกระบวนการร้องเรียนนี้คือ:

  • เพื่อวางกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในลักษณะที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
  • เพื่อวางกระบวนการในการกำหนดสาเหตุของการร้องเรียนของลูกค้า
  • เพื่อรักษาและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่โดยการจัดการข้อร้องเรียนในลักษณะที่เหมาะสม;
  • เพื่อส่งเสริมการตอบสนองต่อการร้องเรียนใด ๆ ในลักษณะที่เน้นลูกค้า
  • เพื่อปรับปรุงคุณภาพของบริการโดยการแก้ไขและวิเคราะห์ข้อร้องเรียน

ข้อที่ 4 ข้อมูลเมื่อเริ่มให้บริการ

4.1 ขั้นตอนการร้องเรียนนี้เปิดเผยต่อสาธารณะ ในจดหมายตอบรับใด ๆ กับลูกค้าลูกค้าจะได้รับแจ้งว่ามีขั้นตอนการร้องเรียนอยู่และขั้นตอนนี้จะใช้กับบริการ

4.2 เงื่อนไขมาตรฐานของการมีส่วนร่วม (ข้อตกลงและเงื่อนไข) ที่ใช้กับการมีส่วนร่วมของลูกค้าใด ๆ (โดยอาศัยอำนาจของจดหมายหมั้นใด ๆ กับลูกค้า) จะต้องระบุบุคคลหรือหน่วยงานอิสระที่ / ร้องเรียนที่ไม่ได้รับการแก้ไขตามขั้นตอนการร้องเรียนนี้สามารถที่จะได้รับ การตัดสินใจที่มีผลผูกพัน

4.3 การร้องเรียนตามความหมายของข้อ 1 ของขั้นตอนการร้องเรียนนี้ซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากได้รับการจัดการตามขั้นตอนการร้องเรียนนี้อาจถูกส่งไปยังคณะกรรมการสนับสนุนข้อพิพาท (Geschillencommissie Advocatuur).

มาตรา 5 ขั้นตอนการร้องเรียนภายใน

5.1 หากลูกค้าเข้ามาในสำนักงานโดยมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคำแนะนำที่ให้ไว้ Law & More B.V.. ให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน

5.2 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบเกี่ยวกับการยื่นเรื่องร้องเรียนและจะเปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียนและบุคคลที่ได้รับการร้องเรียนได้ชี้แจงเรื่องร้องเรียน

5.3 บุคคลที่ถูกร้องเรียนจะพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะมีการแทรกแซงของเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม

5.4 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนภายในสี่สัปดาห์หลังจากได้รับการร้องเรียนหรือจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงเหตุที่คลาดเคลื่อนของข้อกำหนดนี้โดยระบุระยะเวลาที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับการร้องเรียน

5.5 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนและบุคคลที่ถูกร้องเรียนได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความเห็นเกี่ยวกับข้อดีของการร้องเรียนไม่ว่าจะมีข้อเสนอแนะใด ๆ หรือไม่ก็ตาม

5.6 หากข้อร้องเรียนได้รับการจัดการในลักษณะที่น่าพอใจผู้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่ถูกร้องเรียนจะลงนามในความเห็นเกี่ยวกับข้อดีของการร้องเรียน

ข้อที่ 6 การรักษาความลับและการจัดการข้อร้องเรียนฟรี

6.1 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่ถูกร้องเรียนจะต้องปฏิบัติตามการรักษาความลับเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน

6.2 ผู้ร้องเรียนจะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใด ๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการเรื่องร้องเรียน

ข้อที่ 7 ความรับผิดชอบ

7.1 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะต้องรับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างทันท่วงที

7.2 บุคคลที่ถูกร้องเรียนจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนทราบเกี่ยวกับการติดต่อกับผู้ร้องเรียนและแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้

7.3 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะต้องแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน

7.4 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะต้องจัดเก็บไฟล์เกี่ยวกับการร้องเรียน

ข้อที่ 8 การลงทะเบียนข้อร้องเรียน

8.1 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนต้องลงทะเบียนเรื่องร้องเรียนโดยระบุหัวข้อเรื่องร้องเรียน

8.2 การร้องเรียนสามารถแบ่งย่อยออกเป็นหัวข้อต่างๆ

8.3 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะรายงานเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนเป็นระยะและจะให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการร้องเรียนใหม่ที่เกิดขึ้นและเพื่อปรับปรุงขั้นตอน

8.4 ต้องมีการหารือและส่งรายงานและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างน้อยปีละครั้ง

คุณต้องการที่จะรู้ว่าอะไร Law & More สามารถทำเพื่อคุณในฐานะสำนักงานกฎหมายใน Eindhoven และ Amsterdam?
จากนั้นติดต่อเราทางโทรศัพท์ +31 40 369 06 80 หรือส่งอีเมลไปที่:
นาย. Tom Meevis ผู้สนับสนุนที่ Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
นาย. Maxim Hodak ผู้สนับสนุนที่ & More - maxim.hodak@lawandmore.nl

Law & More